Спеціальність, за якою майбутнє: політологія в УжНУ

Спеціальність, за якою майбутнє: політологія в УжНУ
«Політологія» або ж «політична наука» – терміни, надзвичайно популярні сьогодні. Впродовж останніх років ми можемо спостерігати динамічний розвиток політології і як науки, і як навчальної дисципліни, і як професії. Однак не всім пересічним громадянам достеменно зрозуміло хто ж такий «політолог». Для того, щоб кваліфіковано підійти до трактування понять «політологія», «політолог» найкраще звернутися до професіонала. Тому допомогти розібратися що ж таке «політологія» як професія і життя можуть провідні фахівці кафедри політології і державного управління Ужгородського національного університету, педагоги зі значним стажем і неоціненним досвідом, гаранти освітніх програм кафедри (бакалаврат, магістратура, аспірантура), професори Микола Вегеш, Мирослава Лендьел і Анатолій Ключкович.

 

Варто наголосити, що кафедра випускає кваліфікованих випускників-політологів уже 23 роки і є однією з найпотужніших в університеті. В основі роботи кафедри - професіоналізм та студентоцентризм. Основною метою роботи кафедри і всього її професорсько-викладацького складу є прагнення не лише принести користь, привити знання і практичні вміння майбутньому випускникові, але й сформувати професіонала, який кваліфіковано виконуватиме свою роботу, вноситиме свою лепту в розбудову громадянського суспільства та правової, демократичної  держави. Серед випускників кафедри спеціалісти широкого спектру – депутати Верховної Ради, багато депутатів місцевих рад, співробітників державних адміністрацій чи інших органів державної влади, ОТГ, представників партійних осередків, експерти, що працюють в аналітичних структурах, викладачі закладів освіти, громадські активісти, підприємці тощо.

Освітньої-професійна програма бакалаврського рівня спрямована на поглиблене вивчення дисциплін політико-технологічного і прикладного характеру, електоральних і регіональних студій. Бакалавр політології може працевлаштуватися в політичних партіях і громадських організаціях, в  органах державної влади та органах місцевого  самоврядування, в науково-дослідницьких і експертно-аналітичних центрах, у PR-агенціях і засобах масової інформації, в навчальних закладах тощо.   

Детальніше про навчання, можливості та перспективи для студентів розповідають гаранти освітніх програм спеціальності «політологія».

Анатолій Ключкович, професор кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор політичних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти  спеціальності «Політологія».

– Кожен фахівець, спеціаліст дивиться на все довкола очима своєї професії, здобутих протягом навчання і практичної роботи знань. Що ви можете сказати про, так би мовити, «погляд політолога на оточуючий світ»?

– Професійна діяльність у цій сфері є цікавою, креативною, динамічною, оскільки вимагає постійно бути в курсі подій. З одного боку, погляд політолога на оточуючий світ – це погляд виважений і системний, крізь призму пошуку причинно-наслідкових зв’язків і прогнозування розвитку подій. А з іншого боку, набуті знання і досвід дозволяють дивитися на політичне життя як на рольову гру: є актори, ляльководи, маски...

– Яка ваша особиста, оригінальна, напрацьована роками специфіка роботи зі студентами? Які методи роботи та комунікації з сьогоднішнім молодим поколінням є найбільш дієвими та результативними?

– За роки роботи зі студентами я зрозумів, що результативність навчального процесу – це насамперед вимогливість до себе, постійна потреба в самовдосконаленні, динамічна реакція на зміну умов (наприклад, дистанційне навчання). Викладач постійно повинен демонструвати свою професійність, яка полягає не тільки у володінні складними категоріями, теоріями та методами політичної науки, але й умінні доступно і цікаво донести їх до студентів. Крім того, результативність у навчанні – це й справедливе ставлення до студентів з боку викладача, оскільки і надмірна вимогливість, і зайвий лібералізм викладача можуть демотивувати студентів на шляху до знань.

– Безперечно кожна професія, кожен фах має свої особливості, свої переваги та недоліки та свою нішу в соціумі. Що ви можете сказати про привабливість професії політолога, зокрема поза стінами вузу, в плані професійного працевлаштування та роботи?

– Як показує практика, випускники не мають труднощів з працевлаштуванням. Спеціальність «Політологія» передбачає широкий спектр можливостей для професійної самореалізації. Випускники працюють у сферах, як безпосередньо пов’язаних з політикою (наприклад, організація виборчих кампаній, управління партіями, політичне консультування), так і дотичних до політики (приміром, журналістика, робота в громадських організаціях, діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування). Наші колишні студенти є в складі як місцевих органів влади, так і Верховної Ради України. Чимало випускників спеціальності є вже нашими колегами-викладачами, багато працює у науково-дослідницьких і експертно-аналітичних центрах.

Випускники бакалаврату мають змогу продовжити навчання на другому, магістерському рівні вищої освіти, який найкраще представить гарант даної освітньо-професійної програми  Мирослава Лендьел, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор  політичних наук, професор.

– Що Ви можете сказати про свій досвід роботи на кафедрі політології і державного управління, власне сприйняття фаху політолога?

– Я маю честь вже понад 20 років викладати студентам-політологам та досліджувати політичні процеси і вважаю, що це мій правильний життєвий вибір – я люблю свою професію і гадаю, що вона любить мене))). Так само я переконана, що мотивовані абітурієнти, які вступлять на навчання на бакалаврат, магістратуру чи аспірантуру спеціальності «Політологія» ніколи не пошкодують про своє рішення. У нас цікаво, пізнавально, творчо і – основне – компетенції, якими оволодівають випускники є важливими для сучасної публічної людини. А саме професіоналів політичної, громадської, еспертно-консультавної – одним словом, публічних людей – ми готуємо. Серед наших випусників – депутат Верховної ради, багато депутатів місцевих рад, співробітників державних адміністрацій чи інших органів державної влади, ОТГ, представників партійних осередків, експерти, що працюють в аналітчиних структурах, викладачі закладів освіти, громадські активісти, підприємці. Основне, що всі вони люди з активною життєвою позицією!

– Якою є унікальність програми магістра, чому варто проходити весь цикл підготовки кваліфікованого політолога?

– Я є гарантом саме освітньо-професійної програми магістратури, яка цього року була кардинально оновлена і, на погляд робочої групи, яка її розробляла, усієї кафедри політології і державного управління є унікальною в Україні.

У фокусі програми здобуття фахових компетентностей політолога на основі вивчення інститутів та процесів у регіоні Центральної Європи, складовою якої розглядається Україна. Тобто магістрант чи магістрантка вивчають якийсь політичний феномен чи політичну технологію, в сусідніх державах і мають можливість під час практичних занять, практики загалом використати здобуті знання та навички в українських реаліях. До прикладу, серед дисциплін, які вивчатимуть студенти такі – «Публічна політика та управління у країнах Центральної Європи», «Регіональна політика та місцеве самоврядування», «Етнополітика у країнах Центральної Європи», «Політичні партії та вибори в країнах Центральної Європи», «Технології просування інтересів у країнах Центральної Європи» та інші. Практичні заняття з двох дисциплін відбуватимуться англійською мовою для здобуття мовної компентності.

– Що Ви можете порадити/підказати майбутнім здобувачам?

– Підсумовуючи, може запевнити, що навчання буде цікавим і корисним – і не лише для випусників бакалаврату політології. Вступити в магістратуру можуть випусники інших спеціальностей, особи, які хочуть здобути другу вищу освіту, відчуваючи, що потребують фахових компетентностей саме у «світі політики».

Про повний цикл здобуття фаху політолога, у тому числі політолога-науковця розповідає Микола Вегеш – в.о. завідувача кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти зі спеціальності «Політологія».

– Після навчання на бакалавраті та магістратурі політологи також можуть продовжити наукові пошуки, поступивши до аспірантури. Хто поступає  в аспірантуру, як відбувається навчання в аспірантурі, та які перспективи відкриваються?

– При нашій кафедрі завжди діяла аспірантура, після закінчення якої здобувачі успішно захищали кандидатські дисертації, як правило, зі спеціальності «Політичні інститути та процеси». Найчастіше захисти відбувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де головою спеціалізованої вченої ради був відомий науковець Валерій Миколайович Денисенко. Ми завжди пам’ятатимемо цю щиру і високопорядну людину. Сьогодні на кафедрі політології і державного управління викладає чимало вихованців нашої аспірантури. Мало того, маємо повне право стверджувати, що кафедра підготувала і продовжує готувати висококваліфіковані наукові кадри також для інших структурних підрозділів університету та закладів вищої освіти.

30 травня 2016 року кафедра політології і державного управління одержала ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності «Політологія», що дозволило нам завершити цикл за схемою «бакалавр – магістр – доктор філософії».

Сьогодні при кафедрі навчаються 35 здобувачів, дехто із них уже подав до захисту дисертації. До нас подають документи не тільки випускники магістратури нашої кафедри, але й бажаючі з інших спеціальностей нашого університету та закладів вищої освіти. Наприклад, Василь Кухта закінчив магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчання в аспірантурі триває чотири роки. Вступники можуть навчатися на денній, вечірній та заочній формах. Упродовж першого року аспірант складає всі заліки та іспити, а наступні три роки працює безпосередньо над темою обраної ним дисертації. Наші здобувачі не тільки вибирають наукового керівника, який має наукові публікації дотичні до дисертаційної роботи, але також визначаються з вибірковими навчальними дисциплінами.

Завершивши роботу над дисертацією, аспірант звертається із заявою на ім’я ректора університету про створення ради по захисту його роботи. До неї входять голова ради, два рецензенти та два опоненти. Останні запрошуються з інших закладів вищої освіти. За наслідками виконаної дисертаційної роботи та успішного її захисту здобувач одержує ступінь доктора філософії зі спеціальності 052 – Політологія. Підготовка висококваліфікованого фахівця в галузі політології – не тільки справа аспіранта та його наукового керівника, але також ґаранта відповідної освітньої програми та всієї кафедри. Вступивши до аспірантури Ужгородського національного університету, вчорашні магістри стають членами єдиної сім’ї, у якій наставники є не лише доброзичливими, але й вимогливими. Тільки за такого підходу можна досягнути намічених результатів.   

Отож, шановні абітурієнти, чекаємо Вас на спеціальності «політологія» в УжНУ. Корисну інформацію, яка стосується освітніх програм з політології можна знайти на сайті університету, сторінках факультету суспільних наук та безпосередньо кафедри.

 

13 липня 2021р.
Çàãðóçêà...

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів