Чим живе наука краю

Сьогодні в нашій країні відзначається День науки. І хоча останніми роками науці на державному рівні не приділялася належна увага, наука живе. І більше того — розвивається

 

Центром наукової діяльності краю ? Ужгородський національний університет. Тож сьогоднішній наш співрозмовник ? в. о. проректора з наукової роботи УжНУ, доктор фізико-математичних наук, професор ?гор Студеняк.

? На що спрямована наукова діяльність УжНУ і який ? для розвитку науки потенціал?

? Наукова діяльність Ужгородського національного університету спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, з програм міжнародного науково-технічного співробітництва, державних науково-технічних програм, госпдоговорів із замовниками наукової продукції, комплексних кафедральних наукових планів), на підтримку, розвиток та ефективне використання науково-технічного потенціалу університету, підготовку науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації, підвищення рівня навчального процесу в університеті.

Наукові дослідження проводяться на 14 факультетах, 82 кафедрах, 4 науково-дослідних інститутах та інших підрозділах науково-дослідної частини УжНУ. 680 науково-педагогічних працівників беруть участь у наукових дослідженнях, серед яких ? 100 докторів наук, 384 кандидати наук, 3 докторанти і 171 аспірант.

? Якими ? основні показники наукової діяльності УжНУ у минулому році?

? У 2004 році в університеті виконувалися 64 наукові теми і проекти. Крім того, з міжнародних освітніх програм і наукових грантів університет продовжував брати участь у виконанні 4-х проектів. За результатами наукових досліджень і розробок університетом отримано у 2004 році 45 патентів України на винаходи та 15 позитивних рішень на їх видачу, 27 винаходів впроваджено в науково-дослідний та навчальний процеси. Два патенти УжНУ були визнані переможцями всеукраїнського конкурсу "Винахід-2004" у номінаціях "Кращий винахід у галузі матеріалознавства" та "Кращий винахід серед молоді" (трет? місце). Також у 2004 році викладачами і науковцями університету опубліковані 1204 наукові праці загальним обсягом 1470 друкованих аркушів, в тому числі: 15 монографій, 32 підручники і навчальні посібники, 12 методичних посібників, 15 збірників наукових праць, 1130 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних фахових журналах і виданнях.

За результатами атестації наказом Міністерства освіти і науки України УжНУ зарахований до найвищої категорії "А" наукових закладів.

? Досягнення УжНУ у сфері фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук ? широко відомими не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Результати цих досліджень опубліковано у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, а також оприлюднено на багатьох авторитетних міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. А які результати призвели до створення конкурентоспроможних розробок?

? По-перше, з пріоритетного напряму "Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток" розроблено нову комплексну економічно вигідну систему ефективної очистки промислових та сільськогосподарських стічних вод, на основі матриці досліджено основні закономірності впливу промислових забруднень на бактеріальну складову водної мікрофлори (на прикладі витоку "Домарадж" на території Перечинського ЛХК). Встановлено потенційну можливість і доведено перспективність використання цеолітів місцевого Сокирницького родовища для очистки досліджуваних забруднених промислових вод. Розроблені нові методики визначення мікрокількостей багатьох елементів та деяких органічних речовин. Вони захищені п?ятьма патентами на винаходи, частково опробувані при визначені арсену і аргентуму в зразках поліметалічних руд Мужіївського родовища .

З пріоритетного напряму "Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших хвороб" розроблено новий біопрепарат "Моноспорин-ПК", що характеризу?ться виразною антагоністичною ефективністю стосовно ряду патогенів ? збудників гострих кишкових захворювань молодняка сільськогосподарських тварин і птиці, в тому числі й клебсі?льозів. Запропонований біопрепарат у двох лікарських формах вже допущений до промислового випуску в кількості 3 млн. доз.

Крім того, розроблено зубний ендосальний імплантант, який може бути використаний в щелепно-лицевій хірургії при виготовленні кісткових ендопротезів, при кістковій пластиці та для ортопедичних апаратів.

З пріоритетного напряму "Нові речовини і матеріали" розроблена технологія виробництва кристалів сапфіру великого розміру, яка забезпечу? підвищення якості монокристалів і знижу? собівартість продукції. Вироблені й опробувані ряд виробів із кристалів сапфіру для вирішення задач опто- і мікроелектроніки, зокрема для створення надяскравих білих і кольорових світлодіодів.

? Важливу роль для розвитку науки відігра? міжнародне науково-технічне
співробітництво...

? Так, географія міжнародного співробітництва у нас надзвичайно широка. Лише у 2004 році УжНУ здійснював міжнародне співробітництво з 35 вузами і науковими організаціями Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, США, Чехії, Франції, Швейцарії, Хорватії, Німеччини, Канади, Китаю, ?ндії. Серед нових слід відзначити договори з Китайським науково-технічним університетом у м.Чжанчунь, Канадським бюро міжнародної освіти та ?ндійським науковим інститутом з м. Бангалор. Звичайно, найтісніші наукові зв?язки ма? університет з найближчими сусідами ? вузами Словаччини, Угорщини, Польщі й Румунії у галузях фізики, екології, хімії, біології, медицини, археології, проблем Карпатського регіону.

Так, науковці математичного факультету продовжують спільні роботи з Дебреценським університетом Угорщини з теорії кристалографічних груп, науковці факультету післядипломної освіти та Сілезької медичної академії (Польща) вивчають методи фотодинамічної діагностики, а з Університетом Семмельвейса (Угорщина) проводять спільні дослідження з вивчення питань рН-метрії, діагностики та лікування гелікобактеріозу в педіатрії. НД? Карпатознавства проводить дослідження соціально-політичних процесів у Карпатському регіоні в другій половині Х?Х?ХХ ст. на основі спільного аналізу архівних документів Румунії, Чехословаччини і Угорщини, продовжуються археологічні і етнологічні дослідження та експедиції вчених УжНУ і Бухарестського інституту фракології. Розпочата реалізація спільного проекту між ?нститутом державного управління і регіонального розвитку УжНУ та Академі?ю місцевого розвитку (м. Плонськ, Польща) з навчання і перепідготовки представників бізнесу, влади і громадських організацій з малих міст України і Польщі.

У 2004 році університет брав участь у 8 міжнародних наукових і науково-освітніх програмах і проектах.

? Чи бере УжНУ участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і виставках?

? Однозначно. Протягом 2004 року на базі університету було проведено 15 наукових конференцій, в тому числі 7 міжнародних. Найефективніші наукові розробки УжНУ демонструвалися на 6-ти виставках, в тому числі на 3-х міжнародних.

Зокрема, 5?8 лютого 2004 р. в м. Ки?ві в експоцентрі "Олімпійський" відбулася сьома міжнародна виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2004", за результатами якої представники УжНУ одержали дві нагороди ? за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти і за активне впровадження нових освітньо-виховних технологій.

Три експонати науковців університету демонструвалися на міжнародних виставках, присвячених Дням науки України в Китаї та ?ндії, за їх результатами було підписано сім протоколів про наміри співробітництва між УжНУ і китайськими фірмами.

У жовтні 2004 року УжНУ взяв участь в організації виставки "УжТЕХНО-2004" у рамках святкування Дня міста, на якій були представлені зразки науко?мних технологій та конкурентоспроможні товари, які мають найбільший ступінь готовності до впровадження. У грудні 2004 року у виставковій залі Українського інституту науково-технічної і економічної інформації проходила ??? Національна виставка високих технологій та конкурентоспроможної продукції "Укртехнологія-2004". В експозиції університету були представлені, зокрема, розробки, створені за безпосередньої участі студентів університету, які ? членами КБ "Мікронік". У 2005 році плану?ться участь у восьмій Міжнародній виставці освітніх закладів "Сучасна освіта в Україні 2005" (м. Київ), а також надіслані пропозиції для участі у виставці у Литві та Всесвітній виставці "Експо-2005" (м. Айчі, Японія).

? З якими академічними науковими установами України співпрацю? УжНУ?

? Науковці університету підтримують наукові зв?язки, здійснюють спільні наукові проекти з такими академічними інститутами та установами, як ?нститут фізики напівпровідників НАН України (м. Київ), ?нститут фізики НАН України (м. Київ), ?нститут фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів), ?нститут електронної фізики НАН України (м. Ужгород), ?нститут органічної хімії НАН України (м. Київ), ?нститут історії України НАН України (м. Київ) ? створення колективних видань ? "Малий словник історії України", п?ятитомної праці "Енциклопедія історії України" та узагальнюючої праці "Українська державність у ХХ ст.", ?нститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів) ? дослідження проблем регіональної соціально-економічної політики, розробка ефективних інноваційно-інвестиційних моделей реформування економіки; ?нститути НАН України та Української академії аграрних наук (мікробіології, зоології, генетики) ? розробка нових ветеринарних препаратів, дослідження процесів мікроклонального розмноження господарсько важливих кормових культур, вивчення фауни Українських Карпат та ін.

? Чи проводить університет якісь спільні з Закарпатською ОДА заходи з науково-технічної діяльності?

? По-перше, слід відзначити, що понад 50 % госпдоговорів, які викону? УжНУ, спрямовані на вирішення соціально-економічних і екологічних проблем Закарпатської області. Зокрема, одна із актуальних розробок на тему "Захист від забруднення р. Тиси шахтними соленими водами та моніторинг процесів формування нових Солотвинських лікувальних солених озер" фінансувалася за рахунок обласного бюджету.

У рамках виконання Програми інформаційно-аналітичного забезпечення введення об??ктів інтелектуальної власності до господарського обороту в Закарпатській області, УжНУ направив Закарпатському центру науково-технічної інформації пропозиції по завершених науко?мних розробках інноваційного спрямування, які включені в електронний каталог науково-технічної продукції регіону. До каталогу включена інформація про такі розробки УжНУ, як технологія промислового виробництва сапфіру великого розміру; розробка нових високочутливих матеріалів для захисту інформації, виготовлення і тиражування голографічних елементів, які можуть використовуватись для багатоступеневого, в тому числі приладового захисту цінних паперів і документів; високоефективний препарат "Моноспорин-ПК" для профілактики і терапії гострих шлункових хвороб сільгосптварин і птиці; біологічно активна харчова добавка "Бальзам Комендара", а також фіточаї, затверджені до випуску Міністерством охорони здоров?я і впроваджені у виробництво компані?ю "Х?ПП-Ужгород" ГмБХ.

Нарешті слід зазначити, що УжНУ бере активну участь у розробці регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу попиту на високотехнологічну інноваційну продукцію та конкурсному відборі на фінансування обласних інноваційних проектів, спрямованих на реалізацію середньострокових пріоритетів розвитку регіону.

***

?гор Студеняк народився 12 січня 1960 року в м. Рахів Закарпатської області. У 1977 році закінчив Ужгородську СШ ?1, у 1982 ? фізичний факультет Ужгородського державного університету. З 1982 по 1985 роки навчався в аспірантурі на кафедрі фізики напівпровідників, з 1986 по 1989 роки працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника науково-дослідного сектора Ужгородського державного університету, з 1989 року ? на посадах асистента, доцента, професора. З 1999 по 2002 роки перебував у докторантурі за спеціальністю "Фізика напівпровідників і діелектриків". У 1986 році захистив кандидатську, а у 2003 році ? докторську дисертації. Вчене звання доцента йому присво?но 26 грудня 1996 року, професора ? 19 лютого 2004 року. З травня 2005 року працю? на посаді в.о. проректора з наукової роботи УжНУ.

?гор Студеняк ? відомий спеціаліст у сфері фізики твердого тіла, веде активну наукову роботу з вивчення оптичних властивостей напівпровідників та суперіонних провідників з різними типами фазових переходів; з дослідження впливу на них різних типів розупорядкування кристалічної гратки, індукованих ді?ю зовнішних факторів; з вивчення можливостей практичного застосування досліджуваних матеріалів в оптичних пристроях різного функціонального призначення. Його роботи опубліковані у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових журналах, а також оприлюднено на багатьох авторитетних міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. ? автором та співавтором понад 150 наукових праць та навчальних посібників.

[i]Rio[/i]

 

21 травня 2005р.
Çàãðóçêà...

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів